Komu przys?uguje zwrot podatku z Irlandii

Od kiedy Polska przyst?pi?a do Unii Europejskiej, wielu rodaków wyjecha?o „na saksy” w poszukiwaniu pracy. Jednym z g?ównych kierunków emigracji zarobkowej by?a Irlandia. Przyci?ga?a ró?norodno?? ofert na rynku pracy i do?? wysokie zarobki. Jednak prawo do legalnej pracy poci?ga za sob? równie? i obowi?zki w postaci podatków. Jest to podatek dochodowy i sk?adka na ubezpieczenie spo?eczne, które s? potr?cane przez pracodawc? przed przekazaniem wyp?aty pracownikowi, a nast?pnie przekazywane do odpowiedniego urz?du skarbowego. Pieni?dzy p?aconych na gwarancje socjalne (m.in. na ubezpieczenie zdrowotne, emerytury, renty itp.) nie mo?na odzyska?, mo?na za to otrzyma? zwrot podatku z Irlandii.

Zwrot podatku z zagranicy przys?uguje wszystkim tym, którzy pracowali legalnie i od których z pensji by? odci?gany podatek dochodowy. Je?li zosta? on nadp?acony, to mo?na otrzyma? jego zwrot, który jest wyp?acany przez zagraniczny urz?d skarbowy.

W takim razie co to znaczy, ?e podatek dochodowy zosta? nadp?acony? Otó? irlandzkie prawo podatkowe, tak jak i prawa wielu innych krajów UE, okre?la pewn? kwot? woln? od podatku, tzn. sum? dochodów, które mo?na zarobi? w ci?gu roku bez opodatkowania. W przypadku, gdy roczne zarobki nie przekroczy?y tej warto?ci, mo?na legalnie odzyska? nawet ca?y zap?acony podatek. Natomiast w sytuacji, gdy zarobki by?y wy?sze od okre?lonej w danym roku kwoty wolnej od podatku, mo?na otrzyma? podatek nadp?acony. Aby otrzyma? zwrot podatku z Irlandii, nale?y rozliczy? si? z tamtejszym fiskusem.

Dalej
 

Je?li znalaz?e? si? na tej stronie, to znaczy, ?e prawdopodobnie nale?y ci si? zwrot podatku z Irlandii i w zwi?zku z tym poszukujesz informacji.

By? mo?e przede wszystkim chcesz odpowiedzi na pytanie: „Czy zwrot podatku w ogóle mi si? nale?y?”. Je?li pracowa?e? legalnie i twój pracodawca potr?ca? ci z wynagrodzenia zaliczk? na podatek, to pewnie tak. Aby dok?adniej to wyja?ni?, trzeba przytoczy? instytucj? kwoty wolnej od podatku (Tax Credits), ustanowionej przez irlandzkie prawo podatkowe. Tak wi?c jest to suma dochodu, jak? mo?esz wypracowa? w ci?gu ca?ego roku podatkowego bez obowi?zku p?acenia podatku. Poniewa? pracodawca odci?ga zaliczk? na podatek od ka?dego twojego wynagrodzenia, na koniec roku mo?e okaza? si?, ?e podatek zosta? nadp?acony i dlatego podlega zwrotowi z urz?du skarbowego (bo to do niego pracodawca przekazuje pobrane od ciebie podatki). Z tego te? powodu odzyskiwanie podatku z Irlandii jest procesem w pe?ni legalnym, nie szkodz?cym pracodawcy i nie wp?ywaj?cym na gwarancje socjalne (ubezpieczenie medyczne, emerytura).

Dalej
 
Jak odzyska? zwrot podatku z Irlandii

Jak wiadomo, o zwrot podatku z Irlandii mog? ubiega? si? ci, którzy pracowali na jej terytorium i p?acili od tego podatki w ci?gu ostatnich 4 lat.

Aby przeprowadzi? rozliczenie podatku z Irlandii, najpierw nale?y skompletowa? niezb?dne dokumenty. S? to formularze P45 i P60 otrzymane od wszystkich pracodawców, je?li by?o ich wi?cej ni? jeden w danym roku lub w przypadku ich braku – ostatnie dokumenty wyp?aty wynagrodzenia, tzw. payslips, równie? od wszystkich pracodawców. Je?li natomiast pracowa?o si? w ramach samozatrudnienia (self-employed) potrzebne s? wszystkie za?wiadczenia o pobraniu podatku od zawartych umów, tj. Relevant Contracts Tax Deduction Certificate (RCTDC). Warto w tym wypadku wspomnie?, ?e przy tej formie zatrudnienia rozliczenie podatku w Irlandii jest obowi?zkowe.

Je?li nie ma si? wszystkich wymaganych dokumentów, trzeba je zdoby?, kontaktuj?c si? z pracodawc?. Je?eli przy rozliczeniu podatku korzysta si? z pomocy profesjonalnej firmy, zwykle to ona tym si? zajmie, jak i wieloma innymi sprawami. Dochodzimy tutaj do rozstrzygni?cia, czy o zwrot podatku z Irlandii b?dzie si? ubiega? osobi?cie, czy zatrudni si? w tym celu profesjonalnego po?rednika. Zalet? samodzielnego rozliczenia jest to, ?e nie trzeba wnosi? op?aty za us?ug?. Niestety cen? tego jest samodzielne zmaganie si? z biurokracj?. Z tego powodu wi?kszo?? zainteresowanych woli unika? ryzyka i korzysta z bogatej oferty specjalistycznych firm. Taki profesjonalista bowiem zajmie si? wszelkimi formalno?ciami: wska?e jakie dokumenty i informacje dostarczy? (cz?sto te? op?aci firm? kuriersk?), a nast?pnie sam zajmie si? wype?nianiem odpowiednich formularzy podatkowych, dostarczeniem ich do zagranicznego urz?du skarbowego, a nast?pnie b?dzie kontaktowa? si? z jego pracownikami, aby na bie??co kontrolowa? i w razie potrzeby przyspiesza? zwrot podatku z Irlandii. Cz?sto bowiem zdarza si?, ?e dokumenty gdzie? gin? w urz?dzie lub inspektor podatkowy ma jakie? w?tpliwo?ci, które trzeba wyja?ni?. W takich wypadkach to firma zajmie si? powsta?ymi problemami. Poza tym na bie??co informuje klienta o przebiegu procesu poprzez e-mail i tak samo klient w dowolnym momencie mo?e skontaktowa? si? ze specjalist? w razie jakich? w?tpliwo?ci.

Dalej